تبلیغات
محب الرضا - سخنان گهربار امام جواد علیه السلام

محب الرضا
 
         

سخنان گهربار امام جواد علیه السلاماظهار چیزى قبل از آن كه محكم و پایدار شود سبب تباهى آن است!
امام جواد(ع)راهمه مسلمانان عالمی بزرگ می دانستند.

ایشان انسانی بردبار،نیكوسخن،عابد وبسیارباهوش بود

 

سخنان گهربار امام جواد علیه السلام


اظهار چیزى قبل از آن كه محكم و پایدار شود سبب تباهى آن است!
امام جواد (ع) را همه مسلمانان عالمی بزرگ می دانستند.

ایشان انسانی بردبار، نیكوسخن، عابدوبسیارباهوش بود.

حدیثهای بسیاری ازآن امام، دركتابهای حدیث، ازجمله عیون اخبا الرضا،

تحف العقول،مناقب، بحارالانوارو..... نقل شده است.

نیاز مؤمن به سه چیز
مؤمن نیاز دارد به توفیقى از جانب خدا،وبه پندگویى ازسوى خودش،

وبه پذیرش از كسى كه اورا نصیحت كند.

استوار كن، آشكار كن!
اظهار چیزى قبل از آن كه محكم و پایدار شود سبب تباهى آن است.

قطع نعمت، نتیجه ناسپاسى
افزونى نعمت ازجانب خدا بریده نشود تاآن هنگام كه

شكرگزارى ازسوى بندگان بریده شود.

نامه امام جواد به دوستش
امام جواد(علیه السلام) به یكى ازدوستانش نوشت:

امّا دراین دنیامازیرفرمان دیگرانیم،

ولى هركه خواسته اوخواسته امامش  متدیّن به دین او باشد،

هرجا كه باشد با اوست ودنیاى دیگر سراى جاودان است.

مسئولیت گوش دادن
هر كه گوش به گوینده اى دهد به راستى كه او را پرستیده،

پس اگرگوینده ازجانب خدا باشد

درواقع خدا را پرستیدهواگر گوینده از زبان ابلیس سخن گوید،

به راستى كه ابلیس راپرستیده است.خداوند به یكى ازانبیاوحى كرد:

امّا زهد تودردنیا شتاب درآسودگى است وامّا روكردن توبه من،

مایه عزّت توست،ولى آیا با دشمن من دشمنى،

و با دوست من دوستى كردى؟
پسندیدن، در حكمِ پذیرفتن
كسى كه دركارى حاضرباشدوآن راناخوش دارد،

مانند كسى است كه غایب بوده،وهركه

دركارى حاضرنباشد،ولى بدان رضایت دهد،

مانند كسى است كه خوددرآن بوده است.

نوشته امام جواد (علیه السلام)
جان و دارایى ما از بخششهاى گواراى خداست و عاریه و سپرده اوست،

هرآنچه راكه به ماببخشد، مایه خوشى و شادى است وهرآنچه رابگیرد،

اجروثوابش باقى است.پس هر كه جزعش برصبرش غالب شود

اجرش ضایع شده وازاین [صفت] بخداپناه می بریم.

دوستى با دوستان خدا و دشمنى با دشمنان خدا
خداوند به یكى از انبیا وحى كرد: امّا زهد تو در دنیا شتاب در آسودگى است

وامّارو كردن تو به من، مایه عزّت توست،

ولى آیا با دشمن من دشمنى،وبادوست من دوستى كردى؟

همنشینی با بدان
از همنشینی با انسان بد بپرهیز که او همانند شمشیر بدون غلاف است؛

منظره‌اش نیکو و زیبا، ولی اثر و نتیجه‌اش زشت و نازیباست.

خیانت
برای اثبات خیانت شخص، همین کافی است که او امین اشخاص خیانتکار باشد.

حرکت به سوی خدا
حرکت کردن به سوی خداوندبا دل،شخص رابهتر،سریعترومطمئن‌تربه خداوندمیرساند،

نسبت به اطاعت و عبادتش با سایر اعضاء و جوارح.

اطـاعــت از هــوای نـفـس
هر کس از هوای خویش اطاعت کند، آرزوی دشمن خویش را بر آورده کرده است.

اعتماد به خداوند

اعتماد به خداوند متعال، بهای هرچیزگرانبهاونردبانی برای رسیدن

به هرچیزبلند مرتبه ای است.

عزت مؤمن
عزت مومن در بی‌نیازی او از مردم است.

دوستی با خدا، دشمنی با خدا
این گونه مباش که در آشکارا دوست خدا و در پنهان دشمن خدا باشی.

خانه ای در بهشت
هرکس در راه خداوفقط به خاطراوازبرادری استفاده کند،

ازخانه ای دربهشت استفاده کرده است.

جان‌ها و دارایی‌ها
جان‌ها و اموال ما از بخشش‌های خداوندی و از امانت‌های اوست.

تا زمانی که ازآنها بهره مند شویم مایه خوشی و شادی است

وزمانی که آن را ازما بگیرندومحروم شویم، برایمان مایه اجر و ثواب است.

پس هر کس بی تابی‌اش بر صبرش غالب گردد اجرش ضایع شده است،

و ما از آن به خداوند پناه می‌بریم.

تأخیر در توبه، اصرار در گناه
به تاخیر انداختن توبه، فریب خوردن است؛ کارها را به آینده موکول ساختن سرگردانی است؛

عذرتراشی دربرابرخدا نابودی است؛

اصراربرگناه آسودگی ازمکرخداست وجززیانکاران ازمکرخداآسوده نیستند.

هر کس گوش دل به کسی دهد او را پرستیده است. اگر گوینده از طرف خداست،

او خدا را پرستیده است و اگر گوینده از زبان ابلیس سخن می‌گوید، شیطان را پرستیده است

توصیه

مردی به امام جواد علیه السلام گفت:«مرا اندرزی دهید.» امام فرمود:

«می پذیریی؟» مرد گفت:

«آری.»امام فرمود:«صبررا تکیه‌گاه خود برگزین، فقررادرآغوش بگیر،

 شهوت‌هارا به دورانداز،باهوای نفس مخالفت کن،

بدان که دربرابردیده‌گان خدا هستی.

ومراقب باش که درپیشگاه اوچه می کنی.»

بندگی خدا و بندگی شیطان
هر کس گوش دل به کسی دهد اوراپرستیده است.

اگرگوینده ازطرف خداست، او خداراپرستیده است

و اگر گوینده از زبان ابلیس سخن می‌گوید، شیطان را پرستیده است.

اخلاق پسندیده از ویژگی دوست خوب
اخلاق پسندیده موجب می‌شود انسان، دوستان مناسب و پایداری بیابد.

امام جواد علیه السلام دراین باره می‌فرمود:«دوست را باسه ویژگی به دست می‌آورند:

1- انصاف در معاشرت،

2- هم دردی[با دیگران] در خوشی و ناخوشی،

3- و داشتن قلبی پاک و سالم [از گناهان]».

دوست باشد کسی که در سختی     باری از دوش دوست بردارد

نـه کـه سـربـارِ زحـمـت خـود نـیــز      بـر سـرِ بـار دوسـت بـگـذارد

چگونگی انتخاب دوست
گزینش دوست، فراروی همه مردم، به ویژه نوجوانان و جوانان است.

حال اگر رفاقت، با آزمودن دوست همراه باشد و به ایمان،

اخلاق نیکو و وفاداری او یقین شود،دوستی پایدار می‌ماند؛

چنان که امام علی علیه السلام فرمود:

«هرکه پس ازنیک آزمودن، برادرودوستی برگیرد،

ارتباطش پایدار می‌ماندودوستی‌اش استوارمی‌گردد».

پس اگردراین کار سستی شود، زیان دنیوی واخروی را درپی خواهد داشت.

امام جواد علیه السلام در این باره می‌فرمود:

«هر کس پیش از آزمودن کسی به او اطمینان کند،

خود را در معرض هلاکت و عاقبت رنج آلود قرار داده است».

بـه روزگار جـوانـی بـیـازمـای کـسـان     ببـین فرشته خصال‌اند یا که دیو و دَدَند

برای خویش رفیق شفیق گلچین کن      ز مردمی که هنر پیشه‌اند و با خِگرَدند

منبع: باشگاه جهانی خادمین اهل بیت (ع)

 

                         

  

               

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 23 مهر 1391 توسط محمدرضا
تمامی حقوق مطالب برای محب الرضا محفوظ می باشد